RZ

Pravidla akce INOV-8 RALLY

Pravidla akce INOV-8 RALLY

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „INOV-8 rally“ (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel akce: 

Pořadatelem akce je společnost VAVRYS CZ, se sídlem Hradištko 882, 763 26 Luhačovice, IČO 41601319, DIČ CZ41601319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 2389 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 13. listopadu 2016 00:00 hod. do 31. ledna 2017 23:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“).

3. Účastník akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník“).

4. Podmínky účasti v akci

4.1 Účastník musí absolvovat každou rychlostní zkoušku (dále jen RZ), tj. jednu z částí akce, se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (obecně je tato funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).

Účastník musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy RZ uložit pomocí aplikace strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou výzvu.

4.2 Účastník je povinen absolvovat trasu výzvy pouze za pomoci vlastní síly a úsilí, a to pouze za pomoci chůze nebo běhu.

4.3 Účastník má dále povinnost kompletně a řádně vyplnit údaje online registračního formuláře na webových stránkách www.inov-8.cz/microsites/inov-8rally, odeslat jej a následně potvrdit svoji  e-mailovou adresu. Registraci je účastník povinen vykonat do 48 hodin po absolvování RZ, kterou účastník absolvoval jako první v rámci celé akce INOV-8 rally, nejpozději však do 12 hodin dne následujícího po posledním dni trvání akce.

Do akce se účastník registruje pouze jednou. To i v případě absolvuje-li více RZ. 

4.4 Absolvovat RZ aby byl výsledek započítán do INOV-8 rally je možné pouze v době trvání akce. RZ #1 je možné absolvovat od 13. 11. 2016 do 31. 1. 2017, přičemž ovšechny ostatní RZ (tj. #2 - #34) se do akce započítavají pouze v období 15. 11. 2016 až 31. 1. 2017.

4.5 Účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí.

4.6 Účastník bere na vědomí, že jednotlivé RZ nejsou oficiálně nijak značené a organizátor žádným způsobem nezodpovídá za správné absolvování trasy RZ.

4.7 Účastník může každou RZ absolvovat v libovolném opakování. Do hodnocení mu však bude vždy  započítám pouze jeden pokus, a to ten nejrychlejší.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte společnost VAVRYS CZ prostřednictvím e-mailu inov-8@vavrys.cz

5. Vyhodnocení akce

Vyhodnocení jednotlivých RZ

Nejrychlejší žena a nejrychlejší muž na každé RZ získává triko INOV-8 s krátkým rukávem s originálním potiskem INOV-8 rally, které nebude možné získat jiným způsobem a ani nikde zakoupit.

Vyhodnocení celkového pořadí INOV-8 rally

Celkové pořadí se bude vyhodnocovat ve dvou kategoriích: ženy a muži. Žebříček celkového pořadí se bude vyhodnocovat podle následujícího principu: čas každého účastníka bude přepočten na bodovou hodnotu a tyto body získané za jednotlivé RZ se sečtou. Vítězem je účastník s nejvyšším součtem bodů za všechny RZ. Za neúčast na RZ obdrží účastník 0 bodů. Každému bude započítána pouze bodová hodnota odpovídající jeho nejrychlešímu pokusu.

Výpočet bodové hodnoty: Bodová hodnota (B) se vypočítává dle následujícího vzorce - B = 100*(2-Ti/Ts), kde Ti je čas daného účastníka na dané RZ a Ts je průměr časů tří nejrychlejších účastníků na dané RZ (Ts = (T1+T2+T3)/3). Každý účastník s časem, kterému podle výše uvedeného vzorce bude připadat záporná bodová hodnota, obdrží pro účely celkového hodnocení 0 bodů.

Ceny

Oceněni budou pouze tři účastníci s nejvyšším součtem bodů v kategorii ženy a muži.
1. cenou je roční členství v INOV-8 teamu, čemuž odpovídá materiální plnění v hodnotě 13 000,- Kč (500 eur) v MOC ve zboží INOV-8 a další výhody, jako je například startovné na závodech, které značka INOV-8 na českém a slovenském podporuje.
2. cenou je poukaz na odběr zboží INOV-8 v hodnotě 10 000,- Kč (400 eur) v MOC.
3. cenou je poukaz na odběr zboží INOV-8 v hodnotě 5 000,- Kč (200 eur) v MOC.

Bonusové vyhodnocení za účast na více RZ

Podle počtu absolvovaných RZ se účastník automaticky zařazuje do příslušné skupiny, ve které má možnost vyhrát některou z hodnotných cen. Skupiny účastníků a výhry jsou definovány následovně:

Absolvované přesně 4 RZ

Každý účastní, který úspěšně dokončí (absolvuje a nahraje do aplikace Strava) přesně čtyři RZ se automaticky zařazuje do losování o věcné ceny. Ty jsou specifikovány následovně:
2x běžecká kšiltovka INOV-8 v hodnotě 490,- Kč
2x běžecké ponožky INOV-8 v hodnotě 400,- Kč
2x multifunkční šátek  INOV-8 v hodnotě 400,- Kč
10x čelenka INOV-8 v hodnotě 45,- Kč

Absolvovaných přesně 5 RZ

Každý účastní, který úspěšně dokončí (absolvuje a nahraje do aplikace Strava) přesně pět RZ se automaticky zařazuje do losování o věcné ceny. Ty jsou specifikovány následovně:

2x běžecká ledvinka INOV-8 v hodnotě 800,- Kč
2x softflask INOV-8 v hodnotě 450,- Kč
6x kompresní návleky na lýtka  INOV-8 v hodnotě 490,- Kč
6x návleky na boty  INOV-8 v hodnotě 800,- Kč

Absolvovaných přesně 6 RZ

Každý účastní, který úspěšně dokončí (absolvuje a nahraje do aplikace Strava) přesně šest RZ se automaticky zařazuje do losování o věcné ceny. Ty jsou specifikovány následovně:
2x běžecká bunda INOV-8 WindShell v hodnotě 2700,- Kč
2x běžecké kalhoty  INOV-8 v hodnotě 2000,- Kč
6x kompresní návleky na lýtka  INOV-8 v hodnotě 490,- Kč
6x návleky na boty  INOV-8 v hodnotě 800,- Kč

Absolvovaných 7 a více RZ

Každý účastní, který úspěšně dokončí (absolvuje a nahraje do aplikace Strava) sedm a více RZ se automaticky zařazuje do losování o věcné ceny. Ty jsou specifikovány následovně:
2x startovné v seriálu seriálu závudů Horská výzva
2x startovné na závod Hostýnská osma
2x startovné na závod Velká Kunratická 2017
2x startovné na závod INOV-8 Behu Súľovskými skalami
2x obuv INOV-8 dle vlastního výběru

Na výhry není právní nárok a soutěžící se zavazuje, že nebude po pořadateli výhry jakkoliv vymáhat.
Výhry nelze směnit za hotovost.

6. Doručování cen

Losování cen proběhne v sídle pořadatele nejpozději do 14 dní od ukončení akce. Zároveň se pořadatel zavazuje nejpozději do 14 dní od ukončení akce vyhlásit všechny výherce a vítěze jednotlivých RZ, stejně jako vítěze celkového hodnocení akce. Toto vyhlášení proběhne jak na facebookovém profilu Inov-8 czech & slovakia, tak na stránkách akce www.inov-8rally.cz.
Všichni vyhlášení budou zároveň kontaktování pomocí e-mailu a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci do akce. 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti VAVRYS CZ s.r.o., IČO 41601319 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.


7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí  akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel  akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.inov-8.cz/microsites/inov-8rally. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci.