Pravidla

Pravidla akce TRAILTOUR 2019

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „TRAILTOUR“ (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel akce 

Pořadatelem akce je společnost VAVRYS CZ, se sídlem Hradištko 882, 763 26 Luhačovice, IČO 41601319, DIČ CZ41601319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 2389 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání

Akce probíhá v termínu od 10. května 2019 00:00 hod. do 31. října 2019 23:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“).

3. Účastník akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník“).

4. Podmínky účasti v akci

4.1 Účastník musí absolvovat každou etapu, tj. jednu z částí akce, se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (obecně je tato funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).

Účastník musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy etapy uložit pomocí aplikace strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou výzvu.

4.2 Účastník je povinen absolvovat trasu etapy pouze za pomoci vlastní síly a úsilí, a to pouze za pomoci chůze nebo běhu.

4.3 Účastník má dále povinnost kompletně a řádně vyplnit údaje online registračního formuláře na webových stránkách www.inov-8.cz/microsites/trailtour, odeslat jej a následně potvrdit svoji  e-mailovou adresu. Registraci je účastník povinen vykonat do 48 hodin po absolvování etapy, kterou účastník absolvoval jako první v rámci celé akce TRAILTOUR, nejpozději však do 12 hodin dne následujícího po posledním dni trvání akce. Do registračního formuláře je nutné uvést Strava ID každého jednotlivého účastníka.

Do akce se účastník registruje pouze jednou. To i v případě absolvuje-li více etap TRAILTOUR. 

4.4 Absolvovat etapy, aby byl výsledek započítán do TRAILTOUR je možné pouze v době trvání akce, tedy od 10. května 2019 do 31. října 2019, včetně.

4.5 Účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí.

4.6 Účastník bere na vědomí, že jednotlivé etapy nejsou oficiálně nijak značené a organizátor žádným způsobem nezodpovídá za správné absolvování trasy jednotlivých etap.

4.7 Účastník může každou etapu absolvovat v libovolném opakování. Do hodnocení mu však bude vždy  započítán pouze jeden pokus, a to ten nejrychlejší.

4.8 Každý účastník musí každou svou zaběhnutou etapu nahrát na Stravu a zveřejnit ji pro ostatní nejpozději do 5 dní od jejího proběhnutí. V případě, že se daná etapa nespáruje se segmentem, postupujte dle instrukcí v sekci „jak se zapojit“ nebo nás kontaktujte na mailu inov-8@vavrys.cz Nerespektování tohoto pravidla výrazně ubírá na atraktivitě celé TRAILTOUR a může vést k diskvalifikaci!

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte společnost VAVRYS CZ prostřednictvím e-mailu inov-8@vavrys.cz

5. Definice klubu

Klub je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

Základním posláním klubu je:

 • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

 • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

 • pořádat sportovní a společenské akce sloužící k prezentaci klubu navenek a souvisejících s předmětem činnosti klubu,

 • zajišťovat volnočasové aktivity pro členy klubu i další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků,

 • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v klubu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

 • hájit zájmy členů klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (sportovními svazy a kluby) i jednotlivci,

 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z akcií pořádaných klubem bude použit na činnost klubu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit klub ze soutěže klubů, pokud nesplňuje některé z výše uvedených kritérií nebo existuje podezření, že byl založen účelově.

6. Vyhodnocení akce

6.1 Vyhodnocení jednotlivých etap

Nejrychlejší žena a nejrychlejší muž na každé etapě získává poukaz v hodnotě 500 Kč (20€) k nákupu INOV-8 na e-shopu www.vavrys.cz

6.2 Vrchařské, rychlostní a downhillové prémie

V rámci vybraných etap jsou nebo mohou být v průběhu soutěže vypsány samostatné vrchařské, rychlostní nebo downhillové prémie. Na každé z těchto prémií vyhodnocujeme nejrychlejší čas a výherce každé prémie získá kompresní lýtkový návlek INOV-8.

6.3 Vyhodnocení celkového pořadí TRAILTOUR

Celkové pořadí se bude vyhodnocovat ve dvou kategoriích:

 • tým (klub)

 • ženy

 • muži

Žebříček celkového pořadí se bude vyhodnocovat podle následujícího principu:

 • Každý účastník TRAILTOUR 2019 se bude moci registrovat pod svým mateřským klubem, týmem nebo tréninkovou skupinou. Všichni účastníci registrovaní za svůj klub pak načítají své výsledky a bodové hodnoty paralelně také do soutěže týmů. Týmem se rozumí sdružení osob registrované v nějakém sportovním svazu (běžecké, orienťácké, lyžařské a další kluby), tréninkové skupiny sportovců seskupené ve veřejnou komunitu (STG skupiny, Mattoni Freerun, atp), nikoliv parta kamarádů tvořící umělé seskupení za účelem vítězství v této soutěži. Cílem je podpořit klubismus a pravidelnou dobrovolnou činnost klubů, které většinou pracují s mládeží.

 • Čas každého účastníka bude přepočten na bodovou hodnotu a tyto body získané za jednotlivé etapy se sečtou. Vítězem je účastník s nejvyšším součtem bodů za všechny etapy. Za neúčast na etapě obdrží účastník 0 bodů. Každému bude započítaná pouze bodová hodnota odpovídající jeho nejrychlejšímu pokusu.

Výpočet bodové hodnoty:

 • Bodová hodnota (B) se vypočítává dle následujícího vzorce - B = 100*(2-Ti/Ts), kde Ti je čas daného účastníka na dané RZ a Ts je průměr časů tří nejrychlejších účastníků na dané etapy (Ts = (T1+T2+T3)/3). Každý účastník s časem, kterému podle výše uvedeného vzorce bude připadat záporná bodová hodnota, obdrží pro účely celkového hodnocení 0 bodů.

Průběžné výsledky TRAILTOUR budou automaticky aktualizovány každý den ve 23:00 a budou zveřejněny na stránce závodu v sekci průběžné výsledky.

Ceny

Oceněni budou pouze tři účastníci s nejvyšším součtem bodů v celkové hodnocení TRAILTOUR 2019, v kategorii ženy, muži a tým:

1. cena za vítězství TRAILTOUR 2019 v mužské i ženské kategorii obsahuje:

 • Čestné členství v INOV-8 TRAILTOUR klubu, plaketa, jména na poháru, možnost účastnit se vybraných firemních akcí,… a VIP podmínky na nákup u společnosti Vavrys.cz

 • 3denní plnotučný běžecký program v Lake District se zajištěnou účastí na závodě, včetně letenky a ubytování

 • Víkendový volný vstup pro 2 osoby na INOV-8 TRAIL RUNNING FESTIVAL s ubytováním na 2 noci, plnou penzí a kompletním programem, v termínu 22.-24.11.2019

 • TRAILTOUR packet – kompletní výbava INOV-8 TRAILTOUR 2019 v hodnotě 10.000 Kč/400€ (boty, bunda, triko, kalhoty, wrag, kšiltovka)

2. cena za druhé místo TRAILTOUR 2019 v mužské i ženské kategorii obsahuje:

 • Víkendový volný vstup pro 2 osoby na INOV-8 TRAIL RUNNING FESTIVAL s ubytováním na 2 noci, plnou penzí a kompletním programem, v termínu 22.-24.11.2019

 • Výbava INOV-8  v hodnotě 5.000 Kč/200€

3. cena za třetí místo TRAILTOUR 2019 v mužské i ženské kategorii obsahuje:

 • Výbava INOV-8  v hodnotě 5.000 Kč/200€

4. cena pro nejlepší tým v TRAILTOUR 2019

 • Poukaz na k nákupu sportovní výbavy pro klub v hodnotě 50.000 Kč/2.000 € na e-shopu vavrys.cz, případně v prodejně Vavrys v Luhačovicích

6.4. Bonusové vyhodnocení za účast na více etapách

Podle počtu bodů v celkovém pořadí TRAILTOUR 2019, se účastník automaticky zařazuje do skupiny, ve které má možnost vyhrát některou z hodnotných cen.

+401 bodů v celkovém pořadí TRAILTOUR 2019

Každý účastník, který získá v celkovém hodnocení TRAILTOUR 2019 více než 401 bodů, se automaticky zařazuje do slosování o věcné ceny. Ty jsou specifikovány následovně:

 • 2x startovné v seriálu INOV-8 Gladiátor race 2020

 • 2x startovné na závod INOV-8 Hostýnská osma 2020

 • 2x startovné na závod Velká Kunratická 2020

 • 2x startovné na závod Štiavnický trail 2020

 • 2x volný vstup na INOV-8 TRAIL RUNNING FESTIVAL 2019

 • 5x obuv INOV-8 dle vlastního výběru

 • 5x bunda v hodnotě 2700,- Kč

 • 5x tričko v hodnotě 1400,- Kč

 • 5x kompresní návleky na lýtka  INOV-8 v hodnotě 500,- Kč

 • 5x návleky na boty  INOV-8 v hodnotě 800,- Kč

Na výhry není právní nárok a soutěžící se zavazuje, že nebude po pořadateli výhry jakkoliv vymáhat.
Výhry nelze směnit za hotovost.

7. Doručování cen

Losování cen proběhne v sídle pořadatele nejpozději do 14 dní od ukončení akce. Zároveň se pořadatel zavazuje nejpozději do 14 dní od ukončení akce vyhlásit všechny výherce a vítěze jednotlivých etap, stejně jako vítěze celkového hodnocení akce. Toto vyhlášení proběhne jak na facebookovém profilu Inov-8 czech & slovakia, tak na stránkách akce www.trailtour.cz
Všichni vyhlášení budou zároveň kontaktování pomocí e-mailu a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci do akce. 

8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti VAVRYS CZ s.r.o., IČO 41601319 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a k odběru marketingových sdělení a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí  akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel  akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.inov-8.cz/microsites/trailtour. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci.