44 vrcholů

logo inov-8

Pravidla akce 44 vrcholů

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „44 vrcholů“ (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel akce:

Pořadatelem akce je společnost VAVRYS CZ, se sídlem Hradištko 882, 763 26 Luhačovice, IČO 41601319, DIČ CZ41601319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 2389 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 4. dubna 2016 00:00 hod. do 30. října 2016 23:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“).

3. Účastník akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník“).

4. Podmínky účasti v akci

4.1 Účastník musí absolvovat každou výzvu (tj. jednu ze 44 částí akce 44 vrcholů) se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (obecně je tato funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).
Účastník musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy výzvy uložit pomocí aplikace strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou výzvu.
4.2 Účastník je povinen absolvovat trasu výzvy pouze za pomoci vlastní síly a úsilí, a to pouze za pomoci chůze nebo běhu.
4.3 Účastník má dále povinnost kompletně a řádně vyplnit údaje online registračního formuláře na webových stránkách www.inov-8.cz/microsites/44vrcholu, odeslat jej a následně potvrdit svoji  e-mailovou adresu. Registraci je nutné provést nejpozději do 12 hodin dne následujícího po posledním dni výzvy, kterou účastník absolvoval jako první v rámci celé akce 44 vrcholů.
Do akce se účastník registruje pouze jednou. To i v případě absolvuje-li více výzev.
4.4 Absolvovat výzvu je možné pouze v termínu, ve kterém je výzva vypsaná, tzn. je aktivní.
4.5 Účastní se akce účastní na vlastní nebezpečí.
4.6 Účastník bere na vědomí, že jednotlivé výzvy nejsou nijak značené a organizátor žádným způsobem nezodpovídá za správní absolvování trasy výzev

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte společnost VAVRYS CZ prostřednictvím e-mailu inov-8@vavrys.cz

5. Vyhodnocení výzev

Vyhodnocení jednotlivých výzev probíhá podle principu uvedeném na webové stránce týkající se konkrétní výzvy.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti VAVRYS CZ s.r.o., IČO 41601319 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí  akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel  akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.inov-8.cz/microsites/44vrcholu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci.